Szukaj


drukuj pdf
Używanie Crontab w Plesku

Ten przewodnik przedstawia używanie Crontab poprzez interfejs Plesk. Ten przewodnik jest przeznaczony dla osób, które posiadają serwer Plesk.

Automatyczne zadania

W linuxie, zadnia mogą być tak skonfigurowane aby były wykonywane automatycznie przez dany okres czasu i o danej godzinie. Administartor systemu może używać automatycznych zadań do wykonywania okresowych kopii zapasowych, do zabezpieczenia systemu, do wykonywania skryptów, etc.

W jaki sposób wykonywać automatyczne skrypty na serwerze dedykowanym?

Najpierw należy się upewnić, że skrypt w funkcjonuje w trybie shell, tzn. czy jest zdolny się wykonać z lini komendy.
Następnie połącz się z Pleskiem aby zaprogramować zadanie.

Konfiguracja zadania w Cronie

Po połączeniu się do Pleska (http://nsXXXXX.ovh.net:8443 zastępując "nsXXXXX" nazwą swojej maszyny, kolejno wpisz „admin” oraz hasło do niego przypisane) kliknij na 'Serwer' w kolumnie po lewej stronie.

Kliknij na ikonkę 'Crontab' w rubryce 'Usługi'.
Nastepnie kliknij na 'Nowe zadanie'.Wprowadź kolejno wartości dla podanych pól:

Minuta – pełna liczba między 0 a 59
Godzina – pełna liczba między 0 a 23
Dzień miesiąca – pełna liczba między 1 a 31
Miesiąc – pełna liczba mie dzy 1 a 12 (lub skrót nazwy miesiąca)
Dzień tygodnia – pełna liczba między 0 a 7; 0 lub 7 oznaczają niedzielę (lub skrót nazwy dnia tygodnia)
Komenda – komenda do wykonania. Może być to komenda linuxowa lub komenda wykonywanego skryptu, którego jesteś autorem.

Dla podanych wartości można użyć znaku gwiazdki (*), np. gwiazdka użyta dla wartości 'Miesiąc' oznacza wykonywanie zadania każdego miesiąca (respektując pozostałe wpisane wartości).
Znak myślnika (-) wpisany pomiędzy dwie pełne liczby oznacza zakres pełnych liczb, np. 1-4 odpowiada liczbom 1,2,3 i 4.

Lista wartości oddzielonych przecinkiem (,) odpowiada tej właśnie liście, np. 3, 4, 6, 8 odpowiada tym właśnie czterem pełnym liczbom.

Ukośnik (/) może być użyty aby sprecyzować wartości. Aby podać pełną liczbę w dany zakres poprzedź ją ukośnikiem (/), np. 0-59/2 pozwala określić jedną minutę na dwie w polu 'Minuty'.