Szukaj


drukuj pdf Polish
Utrata hasła root MySQL
UWAGA: Poniższy przewodnik opisuje procedurę odzyskania hasła root MySQL dla dystrybucji Gentoo. W przypadku korzystania z innych systemów, ścieżki dostępu mogą się różnić.

Należy ponownie uruchomić MySQL korzystając z opcji --skip-grant-tables. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do wszystkich tabel. Następnie należy zmienić hasło root i uruchomić ponownie MySQL nie korzystając z tej opcji.

Połącz się w SSH ze swoim serwerem i postępuj według tej procedury :

- Zatrzymaj serwer mysql:
# /etc/init.d/mysql stop

- Uruchom ponownie serwer bez uprawnień użytkownika :
# mysqld_safe --skip-grant-tables &

- Połącz się z bazą mysql w root (bez hasła, ponieważ prawa dostępu zostały wyłączone):
[root@julien /]# mysql -u root mysql

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is *** to server version: ****

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.

mysql>


Jesteś teraz w konsoli MySQL i możesz bezpośrednio wprowadzać komendy w SQL. Aby zmienić hasło, wpisz następujące komendy:

mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD('nowe_haslo') WHERE User="root" AND Host="localhost";
mysql> FLUSH PRIVILEGES;


nowe_haslo to hasło wybrane przez Ciebie. Możesz teraz opuścić konsolę MySQL :

mysql> q


- Hasło zostało zmienione, można zatrzymać serwer MySQL :
# killall mysqld

- I ponownie uruchomić :
# /etc/init.d/mysql start

- Aby przetestować nowe hasło, wpisz tę komendę :

[root@julien /]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is to server version:

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.

mysql>