Szukaj


drukuj pdf
Dystrybucja Proxmox

OPIS


Proxmox to dystrybucja przeznaczona do wirtualizacji, dzięki której możesz zarządzać serwerami wirtualnymi (VPS), wykorzystując technologię OpenVZ i Linux KVM. Zarządzanie odbywa się za pomocą interfejsu www, dostępnego po zainstalowaniu serwera.


Dostęp: https://nazwaserwera.ovh.net
login: root
hasło roota

KVM

Import obrazu ISO

Linux KVM wymaga procesora z możliwością wirtualizacji (VMX). Dzieki temu, masz możliwość zainstalowania dowolnego systemu, za pomocą pliku .iso.
ISO można utworzyć z płyty instalacyjnej danego systemu.

Aby zaimportować ISO przejdź do Proxmox > ISO Images. Kliknij na "Browse" i wybierz swój obraz ISO.

lub

Wgraj plik .ISO do folderu /var/lib/vz/template/iso/ na serwerze, dzięki temu stanie się on dostępny z poziomu interfejsu przeglądarki internetowej.

Tworzenie vm w trybie bridge (zalecane)

Aby utworzyć bridge dla wirtualnej maszyny nalezy wybrać kolejno Proxmox > Virtual Machines > Create tab.

Pojawi się okno:Należy wybrac medium instalacyjne - obraz ISO.

Następnie należy podać:
- żądaną przestrzeń dyskową,
- nazwę (nazwa serwera)
- ilość przeydzielanej pamięci wirtualnej maszynie,
- typ dysku
- rodzaj systemu gościa
- ilość procesorów

W sekcji Network:
Na liście rozwijanej należy wybrać vmbr0.
Należy również podać mac adres, który został utworzony w ManagerV3? dla adresu IP tworzonej wirtualnej maszyny.

Aby utwrzyć wirtualny adres mac, należy postępować zgodnie z przewodnikiem: http://pomoc.ovh.pl/DedykowaneMac

Na samym końcu należy kliknąc na "Create"

Gdy wirtualna maszyna zostanie utworzona, należy uruchomić ją aby rozpocząc instalacje.

Proxmox > Virtual Machines > kliknij na wirtualna maszynę i kliknij Start. Następnie kliknij na konsole OpenVNC aby przystąpić do instalacji systemu.

Instalacje należy przeprowadzić bez konfiguracji sieci. Konfiguracja sieci powinna zostać przeprowadzona zgodnie z poradnikiem:
http://pomoc.ovh.pl/BridgeClient

Tworzenie vm w trybie routed
Aby utworzyć wirtualną maszynę w trybie routed, należy kolejno wybrać Proxmox > Virtual Machines > Create tab

Pojawi się okno:Należy wybrac medium instalacyjne - obraz ISO.

Następnie należy podać:
- żądaną przestrzeń dyskową,
- nazwę (nazwa serwera)
- ilość przeydzielanej pamięci wirtualnej maszynie,
- typ dysku
- rodzaj systemu gościa
- ilość procesorów


W sekcji Network:
Na rozwijanej liście wybież vmbr1.
Następnie należy kliknąć na "Create"

Gdy wirtualna maszyna zostanie utworzona, należy uruchomić ją aby rozpocząc instalacje.

Proxmox > Virtual Machines > kliknij na wirtualna maszynę i kliknij Start. Następnie kliknij na konsole OpenVNC aby przystąpić do instalacji systemu.

Instalacje należy przeprowadzić bez konfiguracji sieci. Konfiguracji sieci zostanie przeprowadzona po instalacji systemu.
Bramą dla adresu IP jest adres IP hosta - Proxmox.

Przykładowa konfiguracja wirtualnej maszyny - Debian:
/etc/network/interfaces :
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address IP.FAIL.OVER
netmask 255.255.255.255
broadcast IP.FAIL.OVER
post-up route add IP.SERWERA.DEDYKOWANEGO dev eth0
post-up route add default gw IP.SERWERA.DEDYKOWANEGO
post-down route del IP.SERWERA.DEDYKOWANEGO dev eth0
post-down route del default gw IP.SERWERA.DEDYKOWANEGO


dodatkowo należy wykonać komendę:
echo "nameserver 213.186.33.99" > /etc/resolv.conf # configure the DNS

dla innych systemów należy odpowiednio zaadoptować powyższą konfiguracje sieci.

Info !
Dla systemu Windows 2003 : Wskazana maska 255.255.255.255 nie zostanie zaakceptowana przez system MS Widows, należy postąpić zgodnie z procedurą:
  • Tymczasowo należy ustawieć maskę adresu IP Failover jako "255.255.255.0"
  • maskę tę należy zmienić na właściwą aby zapobiec powstawaniu problemów w przyszłości:
    • Należy kliknąć w systemie MS Windows "Start" -> "Run"/"Uruchom"
    • wpisz "regedit" i potwierdź
    • w rejestrze należy znaleźć łańcuch HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\key "SubnetMask" z wartością "255.255.255.0" i należy zmienić ją na "255.255.255.255"


Należy jeszcze wykonać polecenie na hoscie - Proxmox - za pomocą połączenia ssh - podając właściwy IP.FAIL.OVER :
ip route add IP.FAIL.OVER dev vmbr1


Tworzenie vm w trybie NAT

Aby utworzyć vm nat, należy utworzyć brige dla tego celu:

Należy się zalogować na serwer poprzez SSH i przeprowadzić zmiany w pliku:
/etc/network/interfaces

vi /etc/network/interfaces


i dodać następującą konfiguracje:


auto vmbr2
iface vmbr2 inet static
address 192.168.0.254
netmask 255.255.255.0
bridge_ports none
bridge_stp off
bridge_fd 0
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.0.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.0.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE

aktywacja utworzonego bridge:
ifup vmbr2


Natępnie należy utworzyć wirtualne maszyne:Należy wyedytowac:

- to select: medium instalacyjne (ISO).

Następnie należy podać:
- żądaną przestrzeń dyskową,
- nazwę (nazwa serwera)
- ilość przeydzielanej pamięci wirtualnej maszynie,
- typ dysku
- rodzaj systemu gościa
- ilość procesorów

Dla sekcji Network należy wybrać z listy rozwijanej interfejs vmbr2.
Następnie należy kliknąć na "Create"

Gdy wirtualna maszyna zostanie utworzona, należy uruchomić ją aby rozpocząc instalacje.

Proxmox > Virtual Machines > kliknij na wirtualna maszynę i kliknij Start. Następnie kliknij na konsole OpenVNC aby przystąpić do instalacji systemu.

W konfiguracja sieci wirtualnej maszyny jest odniesienie do naszego przykładu (konfiguracje można przeprowadzić podczas instalacji wirtualnej maszynu):

ip : 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway : 192.168.0.254 (adres ip vmbr2 hosta)
nameserver : 213.86.33.99

Zainstalowana maszyna uzyska dostęp na zewnątrz sieci.
Po zainstalowaniu wirtualna maszyna będzie działać i będzie miała dostęp do sieci zewnętrznej.

Jeśli wymagany jest dostęp poprzez ssh należy przekierować odpowiedni port na hoscie do odpowiedniego portu ssh na vmur ssh vm.

Aby to uczynić nalezy uruchomić regułke iptables:
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1022 -j DNAT --to 192.168.0.1:22


W tym przykładzie: przekierowujemy port 1022 na hoscie (Proxmox) na port 22 wirtualnej maszyny. Dzieku temu wirtualna maszyna będzie dostępna przy połączeniu z hostem na porcie 1022.

Aby ta reguła działałą, po każdym restarcie należy w pliku /etc/network/interfaces wprowadzić następujące zmiany dla vmbr2:

auto vmbr2
iface vmbr2 inet static
address 192.168.0.254
netmask 255.255.255.0
bridge_ports none
bridge_stp off
bridge_fd 0
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.0.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.0.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1022 -j DNAT --to 192.168.0.1:22
post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1022 -j DNAT --to 192.168.0.1:22


OpenVZ


Opis

OpeVZ jest
OpenVZ jest bardzo zaawansowana technologia izolacji. Każde VE (Virtual Environment) posiada własną kartę sieciową i sprzęt, i może korzystać z różnych dystrybucji. Nie jest możliwe zainstalowanie systemów operacyjnych innych niż Linux (Windows, * BSD, ...) lub innych kerneli w VE.

Po instalacji dostępne są "szablony" (przygotowane przez OVH dystrybucje Linuksa przeznaczonych do użytku w VE OpenVZ), które można używać do tworzenia VPS z interfejsem WWW. Dzięki temu można rozpocząć uruchomić VPS w ciągu 3 kliknięć i mniej niż 2 minuty po zainstalowaniu serwera z Proxmox!

Tworzenie VM w trybie routed
Najprostszy sposób to ustawienie sieci VE (wirtualnego środowiska) tak aby używała bloku adresów IP lub adresu IP Failover.

Aby to przeprowadzić należy kliknąć na Virtual Machines > Create i wypełnić formularz:Wybrać typ: Container (openvz)

Następnie należy podać:
- zasób przestrzeni dyskowej
- nazwę serwera
- ilość przydzielonej pamięci dla vm
- rozmiar pamięci swap
- hasło root serwera
- rozmiar dysku

W zakładce Network, nalezy podać adres IP Failover oraz rodzaj sieci "Virtual Network (venet).

Następnie należy uruchomić wirtualną maszynę, aby móc z niej korzystać.

Proxmox> Virtual Machines> nalezy wybrać wirtualną maszybą i kliknąc Start

Trorzenie VM w trybie NAT

Aby to przeprowadzić należy kliknąć na Virtual Machines > Create i wypełnić formularz:Wybrać typ: Container (openvz)

Następnie należy podać:
- zasób przestrzeni dyskowej
- nazwę serwera
- ilość przydzielonej pamięci dla vm
- rozmiar pamięci swap
- hasło root serwera
- rozmiar dysku

W zakładce Network, nalezy podać adres sieci prywatnej oraz rodzaj sieci "Virtual Network (venet).

Następnie należy wykonać komende z poziomu sh na hoscie:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o vmbr0 -j SNAT --to IP.SERWERA.HOSTA


Następnie należy ruchomić wirtualną maszynę

Proxmox> Virtual Machines> należy wybrać wirtualną maszynę i klikąć Start.

Jeśli wirtualna maszyna ma być dostępna poprzez ssh nalezy przekierować port hosta na port ssh vm.

Aby to zrobić należy uruchomić regułkę iptables:
iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1022 -j DNAT --to 10.0.0.1:22


Przykład: przekierowany zostaje port 1022 na hoście na port 22 wirtualnej maszyny. Wirtualna maszyna będzie stanie się dostępna poprzez adres ip hosta na porcie 1022.

Aby reguła była uruchamiana podczas startu systemu należy:

Stworzyć plik w: /etc/init.d/vz-nat z zawartością:

#!/bin/sh


case "$1" in
start) echo "Starting iptables NAT for openvz"
#zmień adres.ip.host.serwera w przykładzie swoim adresem
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o vmbr0 -j SNAT --to adres.ip.host.serwera

#dodaje przekierowanie portów iptables
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1022 -j DNAT --to 10.0.0.1:22

;;

stop) echo "Stopping iptables NAT for openvz"
#zmień adres.ip.host.serwera w przykładzie swoim adresem
/sbin/iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o vmbr0 -j SNAT --to the.ip.server.host

#dodaje przekierowanie portów iptables
/sbin/iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 1022 -j DNAT --to 10.0.0.1:22
;;

*) echo "Usage: /etc/init.d/nat-vz {start|stop}"
exit 2
;;

esac
exit 0


Nalezy zmienić uprawnienia pliku aby stał się plikiem wykonywalnym:
chmod 755 /etc/init.d/nat-vz


i ustawić go aby był wykonywany przy starcie:

update-rc.d nat-vz defaults


Tworzenie vm w trybie bridge

Ten typ konfiguracjie nie jest zalecany, ze względnu wydajnościowych. Nie zostanie on opisany w tym przewodniku

Porady


Update: Dystrybucja zawiera oryginalny kernel Proxmox. Prosze sprawdzić zawartość /boot/grub/menu.lst, szczególnie parametr "root =", przed restartowaniem serwera do aktualizacji. Dla aktualizacji pomiędzy głównymi wydaniami, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowych czynności informacje na ten temat będą dostępne na sekcja "Dystrybucje OS".

Lista mailingowa: Dodatkowych informacji dot. instalacji VPS można szukać na stronie Proxmox, w przypadku problemół lub pytań można również się zapisać na listę malingową poświęconą dystrybucji VPS, vps@ml.ovh.net, wysyłając pustego maila na vps-subscribe@ml.ovh.net.