Szukaj


drukuj pdf
Dystrybucja Xen

Opis

Dystrybucja XEN umożliwia tworzenie i zarządzanie serwerami wirtualnymi na fizycznym serwerze. System bazodanowy "Dom0" jest oparty na Debianie 4.0 64bits. Można utworzyć serwery wirtualne w wersji 32 lub 64 bits.


Utworzenie serwerów wirtualnych

2 rozwiązania:


Instalacja DomU w pliku loopback
Przykład:

# dd if=/dev/zero of=/xen/node01.img bs=1M count=10240
# dd if=/dev/zero of=/xen/node01-swap.img bs=1M count=512
# mkfs.ext3 -F /xen/node01.img
# mkswap /xen/node01-swap.img
# mount -o loop /xen/node01.img /mnt
# cd /mnt
# tar xfj /xen/DomU-64Bit-Debian-Etch.tbz # dla DomU 64bit
# tar xfj /xen/DomU-32Bit-Debian-Etch.tbz # dla une DomU 32bit

# chroot /mnt
# passwd # wprowadź hasło


Dostosuj następujące pliki:

-> /etc/network/interfaces # (dodaj adresy IP fail over i trasę)
-> /etc/hostname
-> /etc/hosts


Następnie utwórz plik konfiguracyjny w /etc/xen/, na przykład "node01", na podstawie przykładu dostarczonego w /etc/xen/.


# exit # wyloguj się z chroot
# umount /mnt
# xm create -c node01 # lub inna nazwa plikuNawiązałeś bezpośrednie połączenie z DomU.

Instalacja z LVM

LVM (Logical Volume Management) to system zaawansowanego zarządzania przestrzenią dyskową dla systemów UNIX/Linux.

Należy utworzyć vg (Volume group), w przykładzie xenvg
UWAGA: W przykładzie utworzono VG zamiast /home/, usuwając starą zawartość partycji /home/.


# pvcreate /dev/sda2
# vgcreate xenvg /dev/sda2


Inny przykład, który pokazuje, jak utworzyć LV z 5 GB o nazwie "node01" w vg "xenvg":

# lvcreate -L 5G -n node01 xenvg
# mkfs.ext3 /dev/xenvg/node01Aby utworzyć całą serię LVs:

# for i in `seq 1 9`; do lvcreate -L 5G -n node0$i xenvg; lvcreate -L256M -n node0$i-swap xenvg; done
# for i in /dev/xenvg/node01-9; do mkfs.ext3 $i; mkswap $i-swap; doneInstalacja DomU:

# mount -t ext3 /dev/xenvg/node01 /mnt # również do sprawdzenia w /etc/fstab
# cd /mnt
# tar xfj /xen/DomU-64Bit-Debian-Etch.tbz # dla DomU 64bit
# tar xfj /xen/DomU-32Bit-Debian-Etch.tbz # dla DomU 32bit

# chroot /mnt
# passwd # wprowadź hasłoDostosuj następujące pliki:

-> /etc/network/interfaces # (dodaj adresy IP fail over i trasę)
-> /etc/hostname
-> /etc/hosts


Następnie utwórz plik konfiguracyjny w /etc/xen/, na przykład "node01", za pomocą przykładu podanego w /etc/xen/

# exit # wyloguj się z chroot
# umount /mnt
# xm create -c node01 # lub inna nazwa pliku


Nawiązałeś bezpośrednie połączenie z DomU.Utworzenie wirtualnej sieci
Ze względów bezpieczeństwa infrastruktura sieci OVH nie pozwala na "bridging", czyli na bezpośrednie dodanie wirtualnych interfejsów sieciowych. W przypadku dystrybucji Debian/Xen OVH, Xen jest skonfigurowany bez bridge. Transfer wychodzący z serwerów nie jest bezpośrednio przekazywany do switch'a, do którego jest połączony Twój serwer dedykowany. Będzie skierowany przez hosta.

Należy wykonać 3 następujące czynności:


  • sieć zewnętrzna: Routing IP failover lub sieci IP dla wirtualnych procesów do serwera. Opcja do skonfigurowania w managerze.
  • serwer: wskazanie, gdzie mają być wysyłane pakiety otrzymane dla dodatkowych adresów. Tą częścią zajmuje się xen, jeżeli IP jest skonfigurowane na serwerze wirtualnym.
  • serwer wirtualny: dpowiednie skierowanie ruchu (docelowo do rzeczywistego serwera). Przykład:

/etc/network/interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet static
address # adres DomU
netmask 255.255.255.255
post-up /sbin/ip route add IP.SERWERA.254 dev eth0 #gateway serwera
post-up /sbin/ip route add default via IP.SERWERA.254W przypadku własnych systemów, należy dostosować ten przykład do odpowiedniej składni.

Kompilacja własnego jądra

Wirtualizacja Xen jest w trakcie integrowania z jądrem Linux. Z linux 2.6.26 można już utworzyć jądro dla domU 32bits z wersją vanilla bez patch'owania źródeł, przykładowe pliki konfiguracyjne są zawarte w /boot/domU_32/. Dla kerneli DomU 64bits jeszcze nie ma takiej możliwości, w tym przypadku należy przejść na źródła Xen (http://www.xen.org/download/) dla Linux 2.6.18 lub Fedora dla Linux 2.6.21. Informacje na temat rozwijanego projektu są dostępne na tej stronie:
http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenParavirtOps